نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:29 ب.ظ

اثر عدسی گرانشی

فضازمان منحنی در یک شبیه ساز کوانتومی

17 مه 2023 -توسط دانشگاه صنعتی وین -در پس‌زمینه: اثر عدسی گرانشی، نمونه‌ای از اثری که توسط نسبیت توضیح داده شده است. با ذرات کوانتومی می توان اثرات مشابهی را…