نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:52 ق.ظ

اثر بخشی

نوآوری برای رفع پیچیدگی سیستمها

یکی از اصلی ترین مشکلات اداری و اقتصاد در کشور بروز پیچیدگی در سیستمهای موجود است که بر اثر آن ناکارآمدی ایجاد و بهره وری کاهش می یابد و بد…