نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:57 ق.ظ

اتومورفیسم

دیدگاهی جدید در مورد ساختار و پیچیدگی

14 ژوئن 2023 -توسط دانشگاه کالیفرنیا – سانتا باربارا-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 در علم، توضیحی با کمترین فرضیات به احتمال زیاد درست است. این اصل که “تیغ اوکام” نامیده می…