نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:30 ق.ظ

اتوماسیون در فرایند تولید