نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:09 ب.ظ

اتاق بازرکانی تهران

گزارش رویداد فانوس راه اتاق بازرگانی تهران

24-12-1402 توانایی های نسل زد ایرانی و تقاضای فعلی بازار کار مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با هدف هدایت مسیرشغلی نیروی کار جوان نسل Z و توانمندسازی…