نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:09 ق.ظ

آپوپتوز

دانشمندان پروتئینی را در مگس‌های میوه کشف کردند که تصور می شد نباید وجود داشته باشد.

توسط RIKEN-بیان ژن سایونارا در بال های مگس میوه باعث چروک شدن بال ها به دلیل آپوپتوز می شود. ژنتیک‌دانان RIKEN پروتئینی را در مگس‌های میوه کشف کرده‌اند که بسیاری…