نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:43 ب.ظ

آنالوگ شیمیایی

بینش تازه ای در مورد فناوری نمک زدایی مبتنی بر باتری

7 ژوئن 2023 -توسط لوئیس یوکسولیان، دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شامپین یک آنالوگ شیمیایی به آبی پروس، رنگدانه آبی شدید مورد استفاده در چاپ چوبی هوکوسای “موج بزرگ کاناگاوا”، در یک…