نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:59 ق.ظ

آمایش سرزمین

میزگرد تخصصی «آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار» با تاکید بر برنامه هفتم توسعه

يکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در راستای همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی،‌ میزگردی علمی با عنوان «آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار» با تاکید بر…