نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:37 ب.ظ

آرمان گرایی

آرمان گرایی و واقع گرایی در مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی حوزه ای بسیار زیبا در سیستم مدیریت است که بسیار متحول است و بیشتر بر مبنای هوش هیجانی مدیران شکل می گیرد . اما روشهای مطالعاتی و مهندسی…