نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:56 ق.ظ

آرایه

بینی های الکترونیکی بهتری برای تشخیص بو

7 آوریل 2023 -توسط محاسبات هوشمند-مروری بر طبقه بندی روش شناسی. متن در دایره داخلی به محدودیت های حسگر اشاره دارد و متن در دایره بیرونی به روش ها و…