نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

6 مهر 1402 1:52 ب.ظ

نوآوري، مديريت و سيستم

بازاريابي اجتماعي جامعه محور

خلق برنامه‌هاي اثر بخش جامعه محور براي پرورش رفتار پايدار در پيشبرد موضوعات مرتبط با مديريت انرژي آموزش مشتريان (مصرف كنندگان نهايي) چالش اصلي است كه تا كنون مورد غفلت…

k19

دستورالعمل مستندسازي مديريت

1- سابقه اين دستورالعمل با توجه به نياز مؤسسات و شرکتها با توجه به اهداف ذکر شده تدوین شده است و مطابق با شرایط هر موسسه تطبیق می یابد ….

سئوالات چهل گانه استراتژیک از مدیران

مقدمه طرح سئوال  های هوشمندانه از کارکنان و مشتریان و جمع آوری و سازماندهی و انجام تحلیل از آنها یک امر بحرانی برای مدیران اجرایی بوده و رهگشای تدوین استراتژی…

مدیریت استراتژیک تحول

پرسشنامه فرایند تحول استراتژیک تعریف شما از  تحول استراتژیک چیست ؟ آیا در این زمینه با یک برنامه مطالعه و تدوین شده عمل می شود؟ آیا آسیب شناسی تغییرات انجام…