نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 اسفند 1402 7:06 ب.ظ

نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

  • این جمله برگرفته از ماهیت رشته مهندسی صنایع می باشد .
  • اصلی ترین وظیفه تخصصی مهندسان صنایع پس از انجام مطالعات و تحقیقات در باره موضوعات مختلف ارایه راهکارهای حل مسئله می باشد .
  • این راهکارها پس از انجام تحلیل های مرتبط با موضوع ارایه می شوند.
  • برای ارایه راهکار ها نوآوری یک امر مسلم در جهان درحال تغییر است.
  • نوآوری ها در روشهای اعمال مدیریت برای اجرای راهکارها نیز لازمند.
  • تمامی این امور با هدف افزایش بهره وری و ارزش آفرینی برای ذینفعان هر موسسه ای است.
  • توسعه اقتصادی پایدار یعنی خلق ارزش برای سهامداران و جوامع و انسانها و محیط زیست که ذینفعان هر موسسه ای می باشند .