نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

11 اسفند 1402 2:46 ب.ظ

اصول و مبانی سایت

مبانی و اصول ما در ارایه مطالب و محتوی در بخشهای مختلف این پایگاه بدون محدودیت به موارد برشمرده ولی عمدتا به شرح زیر می باشد.

الف : اطلاعات عمومی

 • مطالبی باشندکه به ارتقای اطلاعات عمومی مخاطبان در جهت محورهای اصلی سایت و ماموریت  سایت کمک می کنند 
 • مستند به ماخذ و منبع باشند.
 • اگر از تاریخشان گذشته و یا حتی منسوخ شده اند اما آگاهی بر آنها مفید به فایده در انجام تحلیل ها و ارایه راهکارها باشند.
 • اگر موارد باز نشر هستند ولی با توجه به تنوع اطلاعات و پراکندگی آنها در سایتها و منابع مختلف نگرش کلکسیونی از مطالب  که به اکثریت مخاطبان ممکن است ربط داشته باشد بر آنها حاکم باشد.
 • شاید امروز مستقیم بکار یک مخاطب نیاید ولی فردا به مخاطب دیگری کمک کند.

ب: مطالب تحلیلی

علاوه بر حفظ موارد مندرج در بالا موارد زیر را دنبال می کنند:

 • بروز باشند یعنی اینکه ما خبر آنلاین عمومی را دنبال نمی کنیم ولی موضوع مورد تحلیل در بازه ای از زمان است که خود یا نمونه های مشابه آن در جریان هستند .
 • تحلیل ها ممکن است تحلیل تاریخی باشند و برای آگاهی بخشی به موضوعی خاص انجام شوند.
 • تحلیل ها بر محور موضوعات مرتبط با مدیریت و مهندسی و نوآوری و سیستم است اما مصادیق موضوعی برای شان انتخاب می شود تا درک بهتری را ایجاد نماید.
 • تحلیل ها همگی لزوما مورد وثوق مخاطبان نیست اما جنبه هایی از موضوعات را برای آنها ایجاد می کند که شاید در زایش فکری برای توسعه آن موثر باشد.
 • اصولا تحلیل یک امر فردی است اما ما سعی می کنیم تا جنبه های عمومی تر و کارشناسانه را دنبال کنیم و از اصرار بر نقاط افراط و تفریطی پرهیز نماییم.

ج : راهکار ها

ما در ارایه راهکار ها از آنجا که دستیابی به راهکارهای بسیار دقیق نیاز به اطلاعات خاص در هر مورد دارد و نیز روشهای تحقیق خاص خود را می طلبد و علاوه بر اینها مستلزم صرف هزینه های بسیار است ولی سعی ما بر این است تا ارایه راهکارها بر پوشش دهی به تعداد اکثریتی از شاخص های زیر باشد :

 • جامعيت: يعني آن‌كه راهكارها بايد با يك روش تعريف‌ شده، در‌برگيرنده تعداد كافي از شاخص‌هاي طرح باشند.
 • واقعيت: اطلاعات مورد نياز مدل، بايد به‌دور از پيامد فشارهاي سياسي، اعمال نظر شخصي،گروهي و فاقد انحراف و بدون تزلزل و منعكس كنندة واقعيات باشد.
 • شفافيت: راهکار پيشنهادي بايد در اظهار نظر نسبت به شاخص‌ها تا حد ممكن ‌واضح و شفاف باشد؛ به عبارت ديگر بايد از ابهام گويي به نحوي كه نتوان تصوير واضحي درباره‌ شاخص‌ها و موضوعات مورد بررسي دست آورد، جلوگيري نمايد.
 • متدولوژي: به منظور دستيابي به اهداف ، يقيناً راهكار‌هاي گوناگوني وجود دارد كه اساس روش‌شناختي مطالعات ذيربط را ايجاد مي‌كند. در همين راستا روش پيشنهادي بايد از راه‌هاي شناخته شده، و داراي مفهوم استفاده كند. يك شيوة روش‌شناسي مناسب، در عين حال ‌كه از اعتبار علمي و فني برخوردار مي‌باشد، بايد جايگاه، نقش و موقعيت هر يك از عوامل و شاخص‌هاي مورد بررسي را روشن كرده و دقت كافي داشته باشد.
 • انعطاف پذيري: به دليل تفاوت در ابعاد، اندازه و عملكرد مدلهای مختلف، مدل پيشنهادي بايد نسبت به تغييرات منابع، مدارك، مستندات و ساير اسناد مورد نياز انعطاف‌پذيري قابل قبول داشته باشد.
 • مقياس: در طراحی مدل ، مقياس فقط يك عدد يا يك نسبت نيست، بلكه به‌نوعي بيانگر محتواي اطلاعات و دقت آن نيز مي‌باشد. مقياس عوامل و شاخص‌هاي وابسته به ‌آن بايد متناسب با شاخص شدت مصرف انرژی  باشد.
 • توجيه‌پذيري: توجيه‌پذيري در یک مدل، به معناي آن است كه روش ارزيابي به گونه‌اي باشد تا استدلال‌ها مبتني بر شواهد و مستندات بوده و از  اظهار‌نظرهاي كلي و بدون ارتباط منطقي با موضوع خودداري شود.

د : واژه شناسی و بکارگیری واژه ها

کاربرد واژه ها در یک پایگاه اطلاع رسانی با توجه به نوع مخاطبان و نیز مطالب و محتوای آن دارای منابع و ماخذی باشد که بتوان بر آنها تکیه نموده و مفاهیم را توسعه داد . مرجع ما کتابهای زیر هستند :

فرهنگ اندیشه نو – پاشایی

واژه های مصوب فرهنگستان ادبیات فارسی

فرهنگ لغات معین

ه: ویراستاری

مرجع  : غلط ننویسیم . نوشته ابوالحسن نجفی