نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:56 ب.ظ

اختراعات مربوط به پتروشیمی و حوزه نفت